[ 22 kwietnia 2012 ]
news
Po raz pierwszy w Polsce pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał habilitację w trybie wideokonferencyjnym. Tym pionierem i szczęśliwcem został dr hab. Aleksander Ćwiczewski z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK.

Wszystko dzięki Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym, która dopuszcza taką możliwość – matematycy i informatycy wykorzystali tą nowatorską drogę, akceptowaną przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Wsparciem dla całej procedury habilitacyjnej była infrastruktura informatyczna ogólnopolskiej sieci PIONIER i toruńskiej sieci TORMAN, której utrzymanie i zestawienie techniczne wideokonferencji koordynowało Uniwersyteckie Centrum Informatyczne UMK. Wykorzystano do tego celu usługę wideokonferencji, powstałą i wdrożoną w ramach projektu PLATON.

Historyczna wideohabilitacja odbyła się dnia 29 lutego 2012 r. Według opinii przewodniczącego Komisji Habilitacyjnej prof. Jerzego Kaczorowskiego oraz sekretarza Komisji Habilitacyjnej prof. Sławomira Plaskacza – mimo, że wideoterminale członków Komisji i naukowców były zlokalizowane w Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie – jakość techniczna i organizacja usługi były na bardzo wysokim poziomie.

Nowatorskie przeprowadzenie procedury habilitacyjnej i dostępność usługi wideokonferencji w sieci PIONIER i sieciach środowiskowych MAN potwierdzają, że nową jakość można wdrażać w polskim środowisku akademicko-naukowym. Jak szybko i szeroko będzie to wykorzystane w praktyce, zależeć będzie od samych naukowców!

Profesorowi A. Ćwiczewskiemu składamy gratulacje z okazji pomyślnej habilitacji.
Jerzy Żenkiewicz
Koordynator MSK TORMAN
Copyright © 2024 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1