Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej "RODO", informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń (dalej: Uczelnia, ADO).
 2. Pani/Pana dane uzyskane w związku z usługami świadczonymi przez MSK TORMAN będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - wykonanie umowy:
   • Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
   • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania umowy,
   • Kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.
  2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO - obowiązek prawny:
   • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych - przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe)
  3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes ADO:
   • Do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - przez okres do przedawnienia roszczeń lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń,
   • Na potrzeby wewnętrznie tworzonych zestawień, analiz i statystyk - przez okres obowiązywania umowy,
   • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej - wieczyście,
   • Na potrzeby marketingu produktów i usług ADO.
 3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pani/Pana danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonywaniem umowy lub prawnie uzasadnionych interesów ADO.
 4. Przysługują Pani/Panu prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a. i b., a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonywania umowy.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż organy administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
 8. Na dzień zbierania Pani/Pana danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pani/Pan poinformowany ze stosownym wyprzedzeniem.
 9. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 10. Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z Uczelnią w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowy, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, z dopiskiem "ABI", dostępny jest również kontakt telefoniczny: 56-611-27-42.
Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1