Regulamin Rady Użytkowników MSK TORMAN
§ 1
 1. Miejska Sieć Komputerowa TORMAN powstała w wyniku Porozumienia Środowiskowego w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej TORMAN w Toruniu z dn. 12.02.1996 i działa na podstawie "Regulaminu MSK TORMAN".
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pełni rolę Jednostki Wiodącej w zakresie rozwoju, utrzymania oraz eksploatacji MSK TORMAN.
 3. Rada Użytkowników MSK TORMAN, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora UMK.
§ 2
 1. Rektor UMK powołuje Radę w składzie:
  • 1) Przewodniczący Rady,
  • 2) Koordynator MSK TORMAN,
  • 3) członkowie Rady, będący przedstawicielami użytkowników MSK TORMAN:
   • a) przedstawiciele UMK,
   • b) po jednym przedstawicielu każdego z pozostałych sygnatariuszy Porozumienia Środowiskowego.
  • 4) Administrator MSK TORMAN.
 2. Łączna liczba przedstawicieli UMK w Radzie nie może przekroczyć połowy składu Rady.
§ 3

Użytkownik MSK TORMAN zawiadamia Przewodniczącego Rady o wyznaczeniu i zmianie osoby, która jest jego przedstawicielem w Radzie.

§ 4
 1. Zakres zadań Rady obejmuje sprawy dotyczące rozwoju, utrzymania i eksploatacji MSK TORMAN.
 2. Rada opiniuje:
  • 1) akty normujące zarządzanie eksploatacją MSK TORMAN,
  • 2) zasady odpłatności za usługi świadczone przez MSK TORMAN,
  • 3) przystąpienie do Porozumienia Środowiskowego nowej instytucji,
  • 4) harmonogramy działań inwestycyjnych, wnioski inwestycyjne oraz sprawozdania z ich realizacji,
  • 5) plany rozwoju i utrzymania MSK TORMAN oraz sprawozdania z ich wykonania,
  • 6) sprawozdania finansowe z działalności MSK TORMAN,
  • 7) kwestie sporne powstałe między użytkownikami MSK TORMAN oraz użytkownikami i administratorem MSK,
  • 8) inne sprawy przedstawione do zaopiniowania przez Rektora UMK, Przewodniczącego Rady.
 3. Rada może przedstawić z własnej inicjatywy Rektorowi UMK opinię w określonej sprawie wchodzącej w zakres jej zadań.
§ 5
 1. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w razie potrzeby (jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku) lub w ciągu 14 dni na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Rady, w którym należy podać proponowany temat posiedzenia.
 2. Przewodniczący ustala porządek obrad Rady, który jest dostarczany jej członkom wraz z materiałami, które będą omawiane na posiedzeniu Rady na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia Rady.
 3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady lub inny, upoważniony przez niego członek Rady.
 4. Na posiedzenie Rady jej Przewodniczący może zaprosić inne osoby.
§ 6
 1. Rada wyraża swą opinię w drodze głosowania.
 2. Głosowanie jest ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu Rady.
 3. Opinia jest uchwalona, jeżeli głosowała za jej przyjęciem więcej niż połowa liczby uprawnionych do głosowania, biorących udział w posiedzeniu.
 4. Głosowania są jawne.
 5. W razie równej liczby głosów, o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
 6. Członkowi Rady, który został przegłosowany, przysługuje prawo wniesienia do protokołu "zdania odrębnego".
§ 7
 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Do protokołu załącza się opinie przyjęte przez Radę i inne dokumenty przygotowane na posiedzenie.
 3. Każdy członek Rady otrzymuje jeden egzemplarz protokołu z posiedzenia wraz z przyjętymi opiniami w terminie do 21 dni od dnia posiedzenia.
§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2000 r. po uprzednim zaakceptowaniu przez sygnatariuszy Porozumienia Środowiskowego.

Copyright © 2022 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1