Regulamin usługi DNS

Obowiązujące od 1 grudnia 2003 r.

Zasady rejestracji oraz funkcjonowania domen hierarchii .torun.pl
 • Zasady ogólne
 • Zasady rejestracji domen
 • Zasady funkcjonowania domen
 • Zasady wyrejestrowywania domen
 • Zasady końcowe
Zasady rejestracji oraz funkcjonowania domen hierarchii .torun.pl
I. Zasady ogólne
 1. Domeną .torun.pl. oraz poddomenami funkcjonalnymi administruje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Funkcję Administratora domeny torun.pl pełni Uniwersyteckie Centrum Informatyczne (UCI), w imieniu którego działa Administrator Sieci UMK, bądź inna osoba wyznaczona przez kierownika UCI, zwana dalej "Administratorem".
 3. Podstawę rejestracji domeny stanowi poprawnie wypełniony wniosek wraz z pieczęcią firmową oraz podpisem osób uprawnionych do składania oświadczeń woli.
 4. Wniosek musi być dostarczony do Sekretariatu UCI UMK na adres:
  87-100 Toruń, Plac Rapackiego 1, tel. 56 611 27 50, fax 56 611 27 65.
  Wysokość oraz zasady wnoszenia opłat reguluje Cennik usług DNS.
II. Zasady rejestracji domen
 1. Podmiotami uprawnionymi do rejestracji poddomen w domenie torun.pl są osoby fizyczne, firmy oraz instytucje związane z regionem toruńskim.
 2. Administrator wydaje decyzję w sprawie rejestracji domeny w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia poprawnie wypełnionego wniosku.
 3. Domena zostaje zarejestrowana po wpisaniu delegacji (rekordów NS) dla serwerów wymienionych we wniosku na głównym serwerze DNS (Primary DNS) domeny .torun.pl.
 4. Wpisanie delegacji następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty wpływu środków na wskazane konto UMK.
 5. Administrator ma prawo odmówić zarejestrowania domeny, jeśli m.in.:
  • wniosek jest nieprawidłowo wypełniony;
  • nazwa domeny jest już zarejestrowana lub jest w trakcie rejestrowania w hierarchii torun.pl;
  • nazwa domeny jest nazwą, o której powszechnie wiadomo, że nie przysługuje żadnemu konkretnemu podmiotowi (np. gazeta);
  • nazwa domeny łamie zasady zawarte w dokumencie RFC (np. 1034, 1035);
  • nazwa domeny narusza dobre obyczaje, czy też łamie zasady współżycia społecznego;
  • osoby podane we wniosku dopuściły się przestępstwa komputerowego.
 6. Odmowa zarejestrowania domeny z przyczyn określonych w punkcie 5 jest dostarczana wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 7. Administrator może w uzasadnionych sytuacjach utworzyć podhierarchię domeny torun.pl. i zażądać zarejestrowania w niej nazwy domeny podmiotu.
 8. Administrator może uzależnić rejestrację domeny od wykazania się przez wnioskodawcę tytułem prawnym do stosowania danej nazwy.
III. Zasady funkcjonowania domen
 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Administratora o wszelkich zmianach danych znajdujących się we wniosku rejestracyjnym.
 2. W domenie .torun.pl mogą funkcjonować co najwyżej trzy hierarchie, tzn. host.dom3.dom2.dom1.torun.pl jest ostatnią dozwoloną konstrukcją.
 3. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu serwera DNS obsługującego domenę wnioskodawcy, Administrator ma prawo transferu (AXFR) dowolnej tablicy w domenie .torun.pl.
 4. Zmiana nazwy domeny następuje po uprzednim jej wyrejestrowaniu.
 5. Wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a UCI UMK nt. zasad zawartych w niniejszym dokumencie musi mieć formę pisemną.
 6. UCI UMK zobowiązuje się do utrzymania zarejestrowanej domeny, o ile nie dojdzie do naruszenia przez wnioskodawcę zasad zawartych w niniejszym Regulaminie lub Cenniku usług DNS.
IV. Zasady wyrejestrowywania domen
 1. Wyrejestrowanie domeny w torun.pl następuje na pisemny wniosek lub w wyniku decyzji Administratora.
 2. Wyrejestrowanie domeny może nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 3. Wyrejestrowanie domeny oznacza, że nazwa domeny nie jest już zarejestrowana w domenie torun.pl.
 4. Cofnięcie delegacji oznacza usunięcie z bazy danych torun.pl rekordów NS serwerów wskazanych we wniosku.
 5. Administrator ma prawo cofnąć delegację zarejestrowanej domenie, jeśli:
  • wnioskodawca nie spełnia zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i Cenniku usług DNS;
  • serwery DNS obsługujące domenę wnioskodawcy lub odpowiadające jej domeny odwrotne błędnie funkcjonują;
  • osoba odpowiedzialna za kontakt techniczny nie stosuje się do zaleceń Administratora domeny .torun.pl;
  • decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu stwierdzi prawa innego podmiotu do nazwy wnioskodawcy;
  • wnioskodawca podał we wniosku nieprawdziwe dane;
  • wnioskodawca wpisał w swojej domenie delegację innemu podmiotowi niż został wymieniony we wniosku;
  • osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie domeny dokonały przestępstwa komputerowego.
 6. Cofnięcie delegacji wymaga pisemnego zawiadomienia wnioskodawcy z podaniem przyczyny, pod warunkiem spełnienia przez abonenta wymagania określonego w punkcie III.1.
 7. Wyrejestrowanie domeny w przypadku cofnięcia delegacji nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni od dnia pisemnego powiadomnienia o cofnięciu delegacji.
V. Zasady końcowe
 1. UCI UMK nie ponosi odpowiedzialności za konieczność zmiany nazwy zarejestrowanej domeny, wynikającą z ewentualnego wprowadzenia przepisów prawa regulującego zasady rejestracji domen.
 2. UCI UMK nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwerów DNS z powodów od niego niezależnych.
 3. UCI UMK nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że do nazwy będącej przedmiotem rejestracji mają prawa osoby trzecie.
 4. Wszelkie spory dotyczące praw do nazwy domeny załatwiane są bez udziału UCI UMK.
 5. Wnioskodawca zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do UCI UMK oraz jego pracowników w przypadku poniesienia przez niego strat spowodowanych faktem rejestracji oraz czasowej lub permanentnej utraty rejestracji domeny z powodów niezależnych od UCI UMK.
 6. UCI UMK deklaruje dostosowywanie zasad funkcjonowania domeny .torun.pl do stanu technologii sieciowych. W szczególnych, pisemnie uzasadnionych przypadkach może to np. powodować konieczność cofnięcia delegacji domenie.
 7. Niniejszy dokument jest publikowany na stronie WWW o adresie: https://www.man.torun.pl/oferta/regulamin/
 8. Zmiany niniejszego dokumentu muszą być ogłoszone na stronie WWW, nie pózniej niż 1 miesiąc przed ich wejściem w życie.
 9. Wnioskodawca zgadza się na ewentualne, późniejsze modyfikacje niniejszego dokumentu dokonane przez UCI UMK oraz potwierdza, że zmiany te będą dla niego wiążące.
Copyright © 2023 Dział Obsługi MSK TORMAN
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, pl. Rapackiego 1